Statisce lid by se mohly zbavit exekuc. O monosti ale mnohdy nevd

Na en z Tachovska vymh exekutor 4,5 milionu korun. Dluh vznikl tak, e nkolik msc neplatila njem obecnho bytu. Obci tak nezaplatila asi 80 tisc korun. Sankn rok, kter v minulosti inil devadest procent ron, spolu s nklady na exekuci vak zpsobil, e aby se oddluila, musela by zaplatit miliony.

To je jen jeden z ppad lid, kterm se z pvodn uhraditelnho dluhu stala pekka znemoujc nvrat do bnho ivota. Nemus pitom jt jen o njem, ale teba o pokutu v knihovn, nedoplatek na zdravotnm pojitn nebo teba pokutu za jzdu hromadnou dopravou na erno.

V takovch ppadech to bylo dno naprosto nemravnmi odmnami advokt za vymhn. Z jistiny 800 korun se pihodilo teba devt tisc korun na odmnch advokta a odmna za nklady exekutora, take ve vsledku to je jedenadvacet tisc, popsal analytik Daniel Hle z lovka v tsni.

Kraj vyzval starosty, aby ukonili exekuce proti dtskm dlunkm

Prv tyto disproporce vystily v to, e ada lid spadla do dluhov pasti. Nyn maj anci se se dluh zbavit a vrtit se tak do normlnho ivota. Na konci msce, pesn 28. jna, toti zapone takzvan milostiv lto.

Jde o asov omezenou nabdku pro lidi v exekuci s dluhem vi sttu i sttnm organizacm, kter je soust novely exekunho du. Trvat bude ti msce, tedy do 28. ledna 2022. Dlunkm, kte bhem tchto t msc zaplat exekutorovi jistinu plus dalch 908 na uhrazen nklad na zastaven exekuce, bude odputn rok, penle a pokuty.

Pokud tak dlunk uin, bude exekuce zbaven bez jakchkoliv dalch nsledk. Pokud to do 28. ledna neuin, exekuce mu pob dl, popsal Marek Vborn, poslanec KDU-SL, kter tuto monost prosadil.

Dlunk sttu je pes tvrt milionu

Cel akce se tk jen sttu i sttnch organizac. Krom obc i mstskch st jde teba o knihovny, dopravn podniky, ale tak o Veobecnou zdravotn pojiovnu, esk rozhlas i eskou televizi nebo EZ. Kolik dlunk by mohlo cel akce vyut, jasn nen. Odhaduje se, e by to mohlo bt a tvrt milionu lid.

Napklad jen VZP v souasnosti vymh soudn exekuci po 230 tiscch lid. Kdy piteme dluhy za jzdu na erno, dluhy na njemnm, budeme se bavit dov o 300 tiscch lid, a to i kdy vezmeme v potaz, e se dluhy pekrvaj, uvedl Hle. Podobn poty zmiuje i Vborn.

Pehledn novinky v exekucch: nejdleitj zmny v zkon od ptho roku

Snahy o oddluen komplikuje fakt, e ada lid o svch dluzch nev.Prvn krok je zjistit, jak exekuce a u kterho exekutora mm. Druh krok je vstoupit do jednn s exekutory, poslat jim doporuen dopis s dost o vyslen nesplacen jistiny. Zrove je tm dopisem informovat explicitn, e vyuvm milostivho lta a uvst tam napklad e-mailov kontakt, kam mi maj bt ty stky o jistin zaslny tak, aby se zjednoduil proces a exekutor neposlal dopisy, poslal Hle.

Nsledn sta exekutorovi zaslat mezi 28. jnem a 28. lednem jistinu plus 908 korun. Exekutor je pak ze zkona povinen exekuci zastavit a dlunka osvobodit od dalho placen dluh.

Otzku samozejm zstv, kolik lid cel vci vyuije. Jednak ada lid nebude mt na uhrazen jistiny, a to pedevm u vtch dluh, jako jsou nedoplatky za njem. Jednak pak cel vci chyb vt informan kampa a ada dlunk o monosti ani nev.

Prozatm byl n ad osloven ze strany dlunk v du nkolika telefonickch dotaz, a to z pohledu nkolika tisc nmi vedench exekuc pro veejnoprvn subjekty. Jde cca o jeden a dva dotazy na tisc exekuc, popsal teba soudn exekutor z Liberce Petr Polansk.

Na help-linku nm vol teba sedmdest lid denn, lid tedy nen zas tak pln mlo. Bylo by ale na mst udlat kampa, protoe se bavme o statiscch dlunk, piem si myslm, e o milostivm ltu v jen tisce, uvedl Hle. A i samotn obce potvrzuj, e zatm dostaly bu dn nebo jen pr dotaz.

st obc chce pomoci

Vborn jako tvrce milostivho lta oslovil i obce, aby o vci informovaly asvm dlunkm tak pomohly.Osobn jsem pesvden, e toto tmsn obdob me bt vhodn pro ob strany, a to jak pro dlunky, kte maj reln zjem na tom sv dluhy splatit a exekuce se zbavit, ale drahm problmem je pro n asto prv psluenstv, kter mnohdy in a nkolikansobek pvodnho dluhu, komentoval Vborn.

Pro msta a obce a dal vitele navc vznik ance na to, e bude pvodn dluh splacen a dostanou zpt sv dlun penze, co by se u ady dlunk za standardn situace nikdy nestalo. Jedn se tak opravdu o pomocnou ruku jak pro vitele, tak pro zodpovdn dlunky, dodal.

Pstup obc se li. Teba Plze ji nyn rozesl dopisy, ve kterch lidi informuje o dluhu a o tom, jak maj postupovat.

Za co lid dlu

Nejastji lid u sttu a sttnch instituc dlu zanezaplacen komunln odpad a za pokuty zdopravy vdech stovek a tisc korun. U pokut zdopravy se vnkterch ppadech jedn o dluhy dov i v destkch tisc

Krom toho jde i o nezaplacen pokuty – za dopravn pestupky, ruen nonho klidu, konzumace alkoholu na veejnm mst, drobn krdee a jin.

Dle jde o dluhy za pronjem mstskch byt, kde se dlun stky pohybuj vdech tisc i i destek tisc korun. Krom toho se milostiv lto tk teba i dluh u EZu.

Konzultaci a pomoc dlunkm nabz teba lovk v tsni a jehohelp-linka 770 600 800.

Nov zkon vnmme jako anci na restart, jako neuvitelnou pleitost pro tyto osoby a chceme, aby vdly, e takovou monost maj. Chceme bt v tomto proaktivn, uvedl radn msta Plzn pro oblast ekonomickou, bytovou, sociln zaleovn a nakldn s majetkem David louf.

Dal obce uvd, e na oslovovn jednotlivch dlunk nemaj kapacity. Ty tak informuj alespo hromadn pes webov strnky, radnin noviny i dal veejn kanly.

Jednotliv dlunky, u nich jsou pohledvky vymhny soudnm exekutorem, nebudeme kontaktovat, nebo ve vtin ppad se jedn o dlunky dlouhodob, kte se na adresch, kde maj trval pobyt nezdruj a dnou jinou adresu, poppad jin kontaktn daje, nemme k dispozici, uvedla teba mluv Perova Lenka Chalupov.

S ohledem na velk mnostv dlunk nen mon kadho oslovit adresn, proto budeme dlunky informovat prostednictvm mstskch webovch strnek msta a v mstskm zpravodaji, uvedla zase Jana Friov, mluv Jablonce nad Nisou.

Obecn vak obce celou iniciativu hodnot kladn. Dluhy jsou podle nich vtinou stejn dlouhodob nevymahateln. Pro msta je tak lep je takto smazat a zskat zpt alespo st penz, souasn zlepit ivotn situaci nkterch obyvatel.Domnvme se, e v naem ppad nepinese finann ztrty. Veden exekuce jsou dlouhodob vymhny s pomrn nzkou vtnost, uvedl Roman Jodas, vedouc finannho odboru teplickho adu s tm, e msto ji dv u spolupracujcch dlunk psluenstv promjelo.

Akci hodnotm kladn, pokud by se takto vyeily nkter dluhy, bylo by to hospodrnj a vhodn pro ob strany. Zda spravedliv, to je jin otzka, souhlasvedouc ekonomickho odboru Mstskho adu Louny Romana Krameriusov.

Kritika ze strany komory i nedoeen pojiovna

Proti milostivmu ltu se u ale ohradila Exekutorsk komora R. Povauje tuto akci za nesystmov een. Exekutorm se toti pi milostivm ltu proplat jen st nklad a budou je hradit ze svho. Podle komory veden exekuce vyjde v prmru na 4 500 korun bez DPH.

Na zklad milostivho lta bude ale exekutorm proplacena pouze pomrn st tchto nklad 750 korun. Tato stka byla pvodn urena na hradu nklad spojench s aplikovnm milostivho lta. Pijde mi nefr, e stt v prbhu hry zmn jej pravidla. Soudn exekutoi veker nklady hrad ze svho, nedostvaj nic ze sttnho rozpotu a nyn nememe vymhat ani skuten nklady, kter nm s vedenm tchto exekuc vznikly, uvedl prezident komory Jan Mlynark.

Neuhradil pt tisc na vivnm, hroz mu exekuce za milion

To kritizuje i exekutor Polansk.Politici si ve jmnu pedvolebnho boje namsto relnho een problmu mnohonsobn zadluen vrstvy obyvatel vzali prost exekutory jako rukojm a na kor jejich pmch ztrt pijali normu, kterou si chtli vylepit obraz ped veejnost, mn. Poplatek podle nj pokryje jen asi 12 a 14 procent nklad. Poukzal ale na to, e podle nj podmnky spln jen nzk procenta dlunk.

A ke kritice se pidala i esk asociace vitel.Obecn mm obavu, e naplnn cle tto novely bude velice sloit a obvm se, e zjem bude celkov mal. Dlunci budou muset projevit iniciativu, zaplatit st dluhu a st nklad exekuce a nakonec jim stejn zstane mnoho dalch dluh, na kter milostiv lto nedopad, mn prezident asociace Pavel Stank. Jedinm eenm celkovho pedluen podle nj je insolvenn zen.

Veobecn zdravotn pojiovnouchce od ministerstva zdravotnictv zskat vklad, jak postupovat. Podle n nen prvn prava k odputn dluh jednoznan. Zvr k postupu by chtla mt do konce ptho tdne.

Podle experta na dluhovou problematiku Daniela Hleho z organizace lovk v tsni se pojiovna sna do jistiny, jejm splacenm se cel dluh srovn, zahrnout i penle. ada dlunk by tak opaten nemohla vyut. Podle poslanc, kte milostiv lto prosadili, penle soust jistiny nen.

Exekutoi se v tuto chvli ustlili na vkladu, e penle je jistinou a aby dlunk mohl vyut milostiv lto, tak mus zaplatit cel dlun pojistn i cel penle, uvedl Hle s tm, e o cel vci se nyn jedn. Jinak se ale podle nj exekutoi k vci stav vstcn.