Chlapci po vakcn ochrnula plka oblieje. Stt dlal mrtvho brouka

Dnes estilet Jan z Jihomoravskho kraje byl zcela zdrav, kdy ve vku ty msc dostal druhou dvku hexavakcny, kter je pro dti povinn. Na druh den si ale jeho matka vimla nepatrnho nedovrn jednoho oka, po tdnu mu ochrnula cel polovina oblieje.

Podle lka dolo k postien prv nsledkem okovn. Uvedli, e i pes lbu a rehabilitaci nelze oekvat zlepen. Rodie se proto obrtili na ministerstvo zdravotnictv a poadovali mimosoudn odkodnn ve vi dvou milion. To resort odmtl.

Podle starho obanskho zkonku nesl odpovdnost za nedouc inky okovn lka, i kdy pi aplikaci vakcny nepochybil. Nov obansk zkonk tuto takzvanou objektivn odpovdnost zruil, ale zrove nebyla vslovn penesena na stt, m vznikla nepijateln situace, e se k odpovdnosti nehls nikdo, uvedla dve k ppadu advoktka Zuzana Candigliota, kter rodinu zastupuje.

Rodina se tak ocitla vprvnm vakuu. Ped rokem 2014 a po roce 2020 nrok na odkodn ze zkona existoval a existuje. V dob, kdy k incidentu dolo, ale ne. Rodie se proto obrtili na soud, v roce 2019 ale Obvodn soud pro Prahu 2 alobu zamtl. Nsledovalo odvoln, v roce 2020 Mstsk soud v Praze rozsudek Obvodnho soudu potvrdil.

Politici na to zapomnli

Rodina tak zskala zastn a u Nejvyho soudu. Ten toti nyn argumentaci soudu pedchoz instance odmtl, upozornil server esk justice. Dovolac soud pokld za nepijateln, nespravedliv a diskriminujc, aby se pokozenm, u nich vznikla jma do 31. 12. 2013 a pot od 8. 4. 2020, nhrady jmy na zdrav dostalo, zatmco jma vznikl v mezidob mezi tmito daty by odkodnna nebyla, a to jen proto, e zkonodrce opomnl jejich nroky upravit, stoj v ternm rozhodnut soudu.

Ten tak otevel cestu k odkodnn za nsledky povinnho okovn mezi roky 2014 a 2020 i v dalch ppadech. Podle rozhodnut NS se ml toti zkon, kter plat od dubna 2021 a kter ukld povinnost odkodnn sttu, zptn aplikovat i na obdob mezi roky 2014 a 2020, kdy podle nejvy instance existovala mezera v zkon.

Jde o takzvanou pravou retroaktivitu, tedy zptnou regulaci, pipoutnou jen ve vjimench ppadech, napklad s ohledem na obecn uznvan principy humanity a morlky. V danm ppad je prav retroaktivita podle NS ospravedlnn tm, e umon doshnout nhrady pro pokozen, kte by jinak takov prvo bez rozumnho dvodu nemli.

Nejvy soud pitom upozornil na to, e stt pod hrozbou sprvn sankce ukld povinnost podrobit se konkrtnm druhm okovn ve veejnm zjmu, piem sm dlouho otlel s nastavenm zkonnho podkladu pro nhradu jmy zpsoben okovnm. Zvazek pi tom vyplval z ratifikace mluvy o biomedicn v roce 2001.

Problmy pi jdle i vyslovovn

Zdravotn jma nezletilho Jana je trval, ochrnut poloviny tve mu zabrauje dovrat oko, kter se tak mus nkolikrt denn vykapvat a je nchyln na infekce. Dle m podle advoktkyCandiglioty chlapec pote pi jdle a pi vyslovovn. Nrokem rodiny se te bude znovu zabvat Obvodn soud pro Prahu 2, kter mus ctt rozhodnut Nejvyho soudu. Podle advoktky ale rodina vyhrno nem.

V esku se povinn okovn tkaj dt. Chrn ped zkrtem, tetanem, ernm kalem, dtskou obrnou, hepatitidou typu B, onemocnnm vyvolanm Haemophilus influenzae typu B, dle ped spalnikami, zardnkami a punicemi.