Firmy asto inovuj jen na pape, chyb jim penze a kreativn zamstnanci

Kvalifikovan lid ve firmch nikdy nechybli vce ne te. Pro dal posun eska smrem k vysplejm zemm je proto zsadn zmna systmu vzdlvn. Nedostaten je jak celkov poet, tak struktura zamstnanc. Vce lid jen tak neseeneme, ale je poteba zat dlat vci jinak, tedy zmnit strukturu, k Jn Luan, len pedstavenstva SOB zodpovdn za firemn bankovnictv.

Napklad v esku se tikrt mn vyuvaj roboti ne v Nmecku. Podle Luana pitom existuje ada odvtv, kde to jde zmnit.

esk firmy a inovace v grafech. Zdroj dat: SOB Index inovac

Samotn firmy pipoutj, e pi zavdn novinek maj rezervy. Prmrn mra skuten provedench inovac ve firmch in jen 47 procent, i kdy jako dleit je oznailo 56 procent oslovench podnik.

Naopak ti z deseti firem se inovacm vnuj jen mlo i vbec. Jsou to obvykle velmi mal firmy nebo ivnostnci. Plat toti, e s velikost firmy dleitost inovac roste.

Pomhme si tm, e vyhledvme mlad talenty, kter si sami vychovvme.

ubomr ervek spolumajitel skupiny SkyLimit

Nejvce se inovace tkaj vrobk a slueb, protoe na to tla zkaznci. Me jt napklad o inovace v nemocnicch i na adech, vetn elektronickho vyizovn dost. Ale tak o aplikace, kter s vyuitm uml inteligence teba najdou voln parkovac msto.

Nemus jt vysloven o digitalizaci i automatizaci, by prv tyhle oblasti lid s inovacemi spojuj nejastji. Jsme na trhu jedenct let, patme spe k tm prvnm minipivovarm a to ns nut dlat stle nov zlepen. Zajmaj ns novinky v oblasti marketingu. Z hlediska vroby se ale drme tradinch postup. Nechceme automatizovat, aby se vechno dlalo samo, k napklad majitel umavskho pivovaru Ivan Hojdar.

Kdo stoj, couv

Vtina firem se zamuje hlavn na drobn inovace. Vedle zkaznk motivuje firmy k inovacm tak konkurence. Kdo stoj, ten couv, k jednatel spolenosti Hydraulics Libor Kralk.

Udritelnost je pleitost zmodernizovat ekonomiku, k ekologick expert

Motivuje ns to, e ns nkdo pochvl, e se to lidem lb, vysvtluje Tereza Puschov, manaerka spolenosti TwinArt, kter se zabv designem interir a malovnm.

Vtina debat o inovacch se vak nakonec sto k nedostatku lid. Je tk shnt kvalitn lidi. Nae velk investice jsou nyn tak do stroj, abychom lidi nahradili. A usnadnili jim prci, k majitelka vrobce magnzia pro sportovn ely Chalk Dana Hrabkov.

esk firmy a inovace v grafech. Zdroj dat: SOB Index inovac

Je to nejzsadnj problm. Pro spolenosti v na skupin SkyLimit jsou inovace nezbytnou soust fungovn, protoe se zamujeme na vvoj a vrobu jednorzovch anebo malosriovch een. K tomu potebujeme kvalitn zamstnance, ty je nutn dobe zaplatit a s tm v naich plnech potme. Pomhme si tm, e vyhledvme mlad talenty, kter si sami vychovvme, k ubomr ervek, spolumajitel skupiny SkyLimit, kter m v portfoliu pt eskch strojrenskch spolenost.

Nklady na inovace jsou vysok

Za problm povauj podnikatel i vysok nklady na inovace. Z eho banky vychzej, pokud si na n firmy chtj pjit?

Pi posuzovn je pro banky klov kvalita firmy, kter inovaci zvauje jej historie, platebn morlka, postaven na trhu a tak management, ppadn vlastnci a jejich dvryhodnost. Velmi asto lze inovaci podpoit rovn rznmi typy dotac z veejnch prostedk, napklad ze zdroj EU, upozoruje Luan.

Izrael m inovace v genech. Bez nich by nepeil

Pokud se firma kvalifikuje pro zskn dotace, je to pro banky siln signl. Pihlej k tomu pi svm rozhodovn. Velk banky zrove maj dky irok zkladn svch klient dobr pehled o obdobnch inovacch v jinch firmch ze stejnho oboru a mohou tak porovnvat kvalitu podnikatelskch zmr, vetn inovac, dopluje Luan.

Zstupci podnikatel si nicmn asto stuj, e vlda nepodporuje inovace dostaten. Viceprezident Svazu prmyslu R Radek picar napklad upozoruje, e finann sprva se zdrhala uznat daov odpoty na vdu a vzkum, co podniky od inovac odrazuje.

Hospodsk komora zase varuje, e nedostaten investice firem do stroj a technologi ohrouj oiven a trvalej udriteln rst esk ekonomiky. Jak ukzala komorov prognza, nepodailo se oproti pvodnm plnm vldy vraznji podpoit investin aktivitu eskch firem pomoc mimodnch odpis vraznji. Podle prognzy investice firem letos v porovnn s krizovm rokem 2020 porostou jen o pouh 2,3 procenta.