Nkolikahodinov maraton pokrauje. Fiala uvd sv ministry do adu

Sedm len svho tmu uvedl do funkc u v ptek, nkolik hodin pot, co koalin kabinet tvoen Spolu a Pirty se STAN jmenoval v Lnech prezident Milo Zeman a pot se ve Strakov akademii seel k prvnmu zasedn.

ernochov chce ve funkci ministryn obrany podporovat modernizaci armdy. Fiala zopakoval slib vydvat do roku 2025 dv procenta HDP na obranu. V mm resortu nebude chybt kontinuita na minul veden, ekla.

V modernizaci podle n ministerstvo mus mt jasn koncept. Pipustila, e nkter plny z minulosti bude mon poteba zmnit. Za zsadn oznaila modernizaci tk brigdy, mezi kterou pat i mnohamiliardov nkup psovch bojovch vozidel pchoty, kter byl pozastaven. Jak v zakzce bude pokraovat, zatm nechtla ernochov pedjmat.

Po ernochov byl do adu uveden Jan Lipavsk, kter pevzal ministerstvo zahraninch vc. Fiala v vodu zdraznil, e ped Lipavskm stoj velk vzvy. Hlavnm clem bude poslit dobr jmno za hranicemi republiky, ekl po uveden do adu Lipavsk. Klem pro bezpenost a perspektivu je podle nj lenstv v EU a NATO.

Lipavsk chce podle svch slov usilovat o konsensus na zahranin politice mezi Parlamentem, vldou a dalmi klovmi hri. Kdy jedeme do zahrani, reprezentujeme eskou republiku, ne stranick zjmy, poznamenal.

Lipavsk rovn podotkl, e je nutn provst revizi ohledn vztahu k Rusku a n.Moje prvn zahranin cesta povede na Slovensko, vyrazm ji v pondl, doplnil ministr zahrani.

Lipavsk rovn ekl, e navren nov velvyslance mnit nehodl. Ble to vak odmtl komentovat. Zamit se chce tak na lidsk prva ve svt.

Lipavsk tak uvedl, e bude usilovat o konstruktivn vztahy s prezidentem Zemanem, hlava sttu podle nj m irokou adu kompetenc v zahranin politice.

Petr Fiala pot zamil na ministerstvo dopravy, kde do funkce uvedl Martina Kupku. Ten vystdal Karla Havlka.Znm vechny jeho pednosti. Tento resort v posledn dob neml plnohodnotnho ministra, Martin m vechny pedpoklady, aby resort spn dil, komentoval jmenovn nov premir Petr Fiala.

Pro m je doprava krv svobody, ekl v vodu ministr Kupka. Na tiskov konferenci padl dotaz na i ohledn slev na jzdnm. Jsme pipraveni se na systm podvat, kde je to rozumn, tak tam to zachovme, ekl Fiala. Podle Kupky mus bt prava slev na jzdnm citliv.

Mtn se pt rok zdraovat nebude, dl se uvid, dodal f resortu dopravy. Musme pohnout s dostavbou Praskho okruhu, za tyi roky bude rozestavna klov st mezi Bchovicemi a D1, severn st okruhu bude pipravena k vstavb. Stejn tak potebujeme dokonit D1 u Perova a rozestavt co nejvce sek na D35, kter je alternativn spojnic vchodu a zpadu zem,popsal sv plny na ministerstvu Kupka.

Ten tak plnujezatraktivnit eleznici pro cestujc, nakoupit modern a pohodln vagony. Vrazn pokroit se stavbami na tvrtm elezninm koridoru s clem zkrtit jzdn dobu z Prahy do eskch Budjovic na 1,5 hodiny. Rozestavme tak vtinu staveb budoucho elezninho spojen na letit Vclava Havla v Praze. A pedevm pipravme prvn stavby vysokorychlostnch trat, doplnil Kupka.

Po jedenct hodin se nov funkce ministra kolstv ujalPetr Gazdk. Klovm slovem je motivace, chceme zvit motivaci k a student. Nae vlda bude muset vysvtlit zmny ve vzdlvn hlavn rodim. Budou to nelehk tyi roky.Ve vzdlvn vechno trv, kdy te vymyslme geniln reformu, tak se projev a za deset let, ekl Gazdk.

Sobota 18. prosince 2021

12:30 uvedenAnny Hubkovdo funkce ministryn ivotnho prosted

13:45 uvedenMikule Bekado funkce ministra pro evropsk zleitosti

14.05 uvedenHeleny Langdlovdo funkce ministryn pro vdu, vzkum a inovace

14.25 uvedenMichala alomounado funkce ministra a pedsedy Legislativn rady vldy

14:50 tiskov konference pedsedy vldy a ministr nov zzench rezort

kolem kolstv bude uvst do ivota Strategii 2030+ vypracovanou pedchozm vedenm resortu, ekl Gazdk. Dosavadn ministr Robert Plaga v adu zstv, bude Gazdkovm nmstkem.

esk kolstv, jak nm ukazuj posledn roky, potebuje zmnu. esk kolstv mus pipravit kad studenta dleitou schopnost – umt se uit novm vcem. Ministerstvo kolstv by u nemlo bt ministerstvem kolstv, ale sp ministerstvem vzdlvn. Kad z ns se bude muset uit novm vcem v zvislosti na technologickm pokroku, na ekonomice a na stavu zamstnanosti, ekl po uveden do adu Petr Gazdk.

Uitelm by se od ledna mly podle nvrhu, kter schvlila jet minul vlda, zvednout platy o ti procenta. Konkrtn sla budeme eit na vld, jasn v tuto chvli je, e koalin program k, e udrme platy uitel na 130 procentech prmrn mzdy v tomto volebnm obdob. Nechceme, aby se uitel dotklo rozpotov provizorium, ekl Gazdk. Sttn rozpoet podle nj nen v dobr kondici.

editel kol podle ministra maj prostor k tomu, aby byly platy uitel naveny. O kolik pesn to bude, nae vlda bude eit na ptch zasednch, dodal Gazdk.

Krtce ped polednem Fiala do funkce ministra kultury uvedl Martina Baxu.V vodu tiskov konference Baxa pipomnl, e vstupuje do adu v den, kdy si esko pipomn vro deseti let od mrt prezidenta Vclava Havla. Byl podle Baxy klovou osobnost, kter formovala eskou novodobou historii. Dnes se v Plzni zastn ten Havlovch proslov.

Baxa chce ve vld tak usilovat o to, aby se v ppad lep epidemick situace kultura vracela do normlu a vznikl jasn pln jejho fungovn.

Baxa souasn povauje za dleit dokonit zkon o veejnch kulturnch institucch, novelu autorskho zkona i novelu medilnch zkon.Baca tak uvedl, e je pro nj klov, aby se kultura vzpamatovala z koronavirov krize a dal opaten na ni ji nedopadala. Budu pesvdovat, aby se, a to situace umon, kultura vracela do normlu, ekl.

Fiala na tiskov konferenci na ministerstvu kultury apeloval na lidi, aby se pes svtky chovali zodpovdn. Vidme, jak se varianta Omikron. Musme velmi peliv sledovat jestli s prudkm en souvis tak zvyovn tkch ppad. To budeme vdt bhem 10 dn nejdve, ekl premir.

Po poledni Fiala uvedl do adu ministryni ivotnho prosted Annu Hubkovou. Tase chce zamit na ochranu pitn vody, obnoviteln zdroje energie, Green Deal i doeen havrie na Bev.

Ministryn tak ekla, e za nejdleitj povauje een klimatick otzky a nutn zmny v energetice, zemdlstv i prmyslu. V tom podle n bude nezbytn nutn spoluprce s jinmi resorty. Spoluprce, doufm, pinese to, e budeme umt dobe a rychle erpat finann prostedky, abychom se s tm brzy vyrovnali, uvedla.

Dleitost ministerstva ivotnho prosted zdraznil premir Fiala. Dodal, e Hubkov je pro nj dobrou kandidtkou s ohledem na jej zkuenosti v regionln i celosttn politice a odbornou praxi.

Hubkov dle uvedla, e za jeden ze svch prvnch kol povauje doeen havrie na ece Bev. Musme nastolit takov opaten, aby k podobnm ppadm vbec nedochzelo, sdlila. Dodala, e jejm celoivotnm profesnm clem a snahou je ochrana pitn vody, kterou chce prosadit i do stavy.

Hubkov v 90. letech psobila jako ednice okresnho adu v Hodonn a od roku 2000 stla v ele odboru ivotnho prosted krajskho adu Jihomoravskho kraje. Mezi lety 2014 a 2018 byla starostkou obce Ratkovice, nyn je tam radn. Od roku 2016 je sentorkou za obvod Hodonn a od loskho roku zastupitelkou Jihomoravskho kraje. Po vstupu do vldy podle svho dvjho vyjden skon jako zastupitelka Ratkovic i Jihomoravskho kraje, ale sentorkou zstane.

Na jmenovn do vldn funkce jet ek budouc ministr zemdlstv Zdenk Nekula (KDU-SL), kter je kvli nkaze covidem-19 v izolaci a neml monost mluvit s prezidentem. Resort zatm doasn d f lidovc a ministr prce a socilnch vc Marian Jureka.

Na adu vldy ped Fiala funkce jet tem ministrm bez portfeje Mikul Bek (STAN) bude mt na starosti evropsk zleitosti, Helena Langdlov (TOP 09) vdu, vzkum a inovace a Michal alomoun (Pirti) vldn legislativu.

Vlda bude mt po jmenovn Nekuly 18 len

Symbolick pedn ministerstev se odehrv za ptomnosti u bvalch ministr pedchozho kabinetu ANO a SSD Andreje Babie (ANO).

Fialova vlda bude mt po jmenovn Nekuly 18 len, z toho ti jsou eny. Znovu se sejde 22. prosince a tak mezi svtky. eit mus pednostn epidemii koronaviru, ppravu rozpotu na pt rok nebo dopady zdraovn.