Rychl pjky jsou past pro mnoho eskch domcnost

Na zatku kolnho roku si vtina rodi oddychne, e jim kon starost s tm, jak zajistit hldn nebo zbavu pro kolou povinn dti o przdninch. Na druhou stranu jedny starosti kon a dal zanaj. A v z jde asto prv o poizovn nebo doplovn vbavy do koly, platby za krouky, obdy, druinu, dopravu a dal. Obstarn tchto poloek v jednom msci je nron hlavn pro rodiny s vce dtmi. Vyvarovat se je pitom teba bezhlavm nkupm, a hlavn rychlm pjkm na lkav zbo.

Ped asem jsem si pjila narychlo od nebankovn instituce 10 tisc korun s tm, e ji zaplatm pt msc, tedy do 30 dn. Chtla jsem dtem podit nov obleen a vci do koly, penze mi na et dorazily skoro obratem, vyprv pan Alice z Prahy s tm, e v lt zkrtka spotebovala veker spory.

V telefonn zprv ji hned po sjednn pila informace, e k 28. z m vrtit 13 tisc korun. To odpovdalo roku ve vi zhruba 360 % a RPSN (ron prmrn sazb nklad) okolo 2 230 %.

Nechtla jsem to prost eit a potebovala jsem rychle penze, vysvtluje Alice, pro na takov podmnky vbec pistoupila.

Rychl pjka pinese radost jen na chvli

Firma ji penze pevedla na et okamit. Ona tak vyrazila koncem srpna se svmi dvma dtmi do obchodnho centra, kde si to podle jejch slov spolen uili. Podila nov znakov tenisky, pezvky i nov obleen na tlocvik. A zbylo i na obd.

Penze jsme utratili a dti se tily v nov vbav do koly mezi sv kamardy, vzpomn.

Jene penze se rozkutlely a koncem z Alici zbylo z vplaty sotva est tisc korun. Celou pjku tak nemla z eho vyrovnat, a tak ji nezaplatila v pln vi, to je vas.

Rychl pjky vychzej vdy jen draho

Podle finann poradkyn skupiny Partners Lucie Baslov nen pbh pan Alice vjimka. Na rychl pjky a nepimen vysok roky z prodlen doplc mnoho lid. Jejich pbhy konvaj i obstavenm tu, v horm ppad i nemovitost.

Lid si je obvykle sjednvaj pod marketingovm tlakem a bez rozvahy a na to jejich poskytovatel szej. asto si pitom pjuj na zbytn zbo, jako je drah obleen i elektronika, vysvtluje finann poradkyn.

I vbavu do koly proto doporuuje rodim poizovat vdy s chladnou hlavou a stdm. Dleit je nenechat se zlkat reklamou, napklad na nov krsn odlehen batoh, kter je ale v porovnn s ostatnmi o destky procent dra, upozoruje s tm, e je to pod jenom batoh, jeho barvu i design nebude dt za tden u ani eit.

Pan Alice za deset tisc zaplatila 5,5 tisce korun navc

Protoe pan Alice nezaplatila pjku vas, vitelsk firma uplatnila vy zroen vypjench penz. Poslala j zprvu s tm, e ke zmnnm 13 tiscm pipotv poplatek za nedodren smluvnch podmnek ve vi 25 procent z vypjen stky, tedy 2 500 korun.

Pi neustlch smskch o tom, kolik jim dlum a navyovnm stky jsem dostala opravdu strach, e o vechno pijdu, vzpomn.

Nakonec se Alice svila sv seste, kter ji na doplacen cel stky vetn poplatk pjila 15 tisc korun. A bez rok, podotk.

Pt pravidel pro bezpen nakupovn kolnch pomcek

Nakupujte stdm. Pi nkupech je dobr dret se pravidla radji mn ne vce. Zbo bv vtinou na trhu pebytek, cokoli se d kdykoli dokoupit.

Zbo v akci. Obchodnci se potkem kolnho roku pedhnj v nabdce vybaven pro dti. Vyplat se proto sledovat akn nabdky teba i u etzcovch prodejc.

Rozlote nkupy. Nekupujte vechny vci najednou. Jet ped samotnm nkupem je praktick projt losk vybaven a sepsat si pouze vci, kter je teba doplnit. Pezvky z pedchozho kolnho roku poslou i v z.

Nepjujte si na koln vybaven. Na nkupech je dleit umt ci NE vudyptomn nabdce rychlch pjek. Pi nedostatku penz je teba se uskrovnit, v krajnm ppad podat o pjku nkoho v rodin. Vdy vak jen na to nejnutnj.

Nepistupujte na platbu pozdji.Stejn jako rychl pjce je dobr se pi nkupech vyvarovat nabdce na pozdj platbu. I to je pjka, za kterou pedevm pi zpodn spltce kupujc draze zaplat.