Snmovna po nkolika hodinov debat podpoila zruen EET ke konci roku

Koalin poslanci ve tvrtek ji ped schz uvdli, e oekvaj dlouh non jednn kvli monm opozinm obstrukcm. Snmovna proto na nvrh koalice rozhodla, e poslanci budou moci jednat a hlasovat a do rna.

Ministr financ Zbyk Stanjura u bhem tvrtenho odpoledne ekl, e zruen EET znamen zmnu pstupu vldy k obanm a podnikatelm. Pipomnl, e je to jeden z pedvolebnch slib koalice, dky kterm vyhrla volby.

Evidovat bezhotovostn platby je nestavn, ekl Stanjura. Tento nvrh demonstruje zmnu pstupu vldy k obanm, demonstruje, e stt obanm dvuje, e vtina z nich je slunch a pln si sv daov povinnosti vi sttu, dodal s tm, e pokud dnes Snmovna propust nvrh do druhho ten, stihne ho Parlament do konce roku schvlit. Proto nenavrhl dn zkrcen lht.

Proti zruen vystupuje hlavn hnut ANO. Bval ministryn financ a nynj pedsedkyn klubu ANO Alena Schillerov trv na tom, e pineslo vy vbr dan a narovnala podnikatelsk prosted. Zruen EET je politickou i ekonomickou chybou, prohlsila.

U dva roky je to vypnut

Schillerov spolen s dalmi poslanci hnut ANO dali, aby msto zruen zstala EET aspo dobrovoln, podle n po tom vol vtina poctivch podnikatel. Stanjura s dalmi vldnmi poslanci vak pro takov krok nevid dn pdn argumenty ani pnosy.

Ohledn monho zachovn dobrovoln evidence treb Stanjura prohlsil, e stt nem nic, co by za zskan data podnikatelm nabdl. Skuten nemme nic, co bychom za to mohli nabdnout. Ani si nevme rady s tmi daty jako stt, ekl.

Evidence je nyn peruen do konce letonho roku. Parlament ji v minulm volebnm obdob peruil kvli pandemii covidu a stala se tak fakticky dobrovolnou.

    • EET zaala platit 1. prosince 2016 pro restaurace a ubytovac zazen.
    • Od bezna 2017 byla povinn pro podnikatele ve velkoobchodu a maloobchodu.
    • Nsledn se mla rozit na dal obory, lo napklad o emeslnky, lkae, taxike, etn nebo advokty.
    • Pvodn mla bt posledn fze sputna loni 1. kvtna a do EET se mlo podle odhad zapojit dalch zhruba 300 tisc podnikatel.

U dva roky je to vypnut, a to na v nvrh, kter jsme rdi podpoili. A zhorilo se podnikatelsk prosted? Nezhorilo. Jak jste odmnili ty, kte to pouvali dobrovoln? Jak ta jejich data um stt vyut? Nijak, a j se nedivm, kdy znme jen st jejich pjm. Mme kopy dat, se ktermi neumme pracovat. No to se mme, hjil plamenn zruen Stanjura.

Pro vlda EET, kter pat do 21. stolet, ru? Pro to radji nevylepuje? tzal se ministra financ bval ministr obchodu Karel Havlek. Dve nebo pozdji budou mt elektronickou evidenci vechny zem, taky u to mnoh postupn zavd, hjil Havlek.

Poslanec Jan Jakob z koalice Spolu prohlsil, e EET je experiment hnut ANO, kter nem racionln opodstatnn a pnos do sttnho rozpotu je podle nj neprokazateln, pokud njak vbec je.

Oekvme, e jednn dnen Snmovny se prothne i do ztra. Mme signly z opozice, e se budou horliv vnovat tomuto tmatu. Nicmn my se tm nenechme odradit a jsme na to pipraveni. Jsme tedy pipraveni, e jednn me trvat i pes celou noc, ekl v vodu Jakob.

Monost jednn a hlasovn i pes plnoc schvlili poslanci na nvrh pedsedy poslaneckho klubu koalin KDU-SL Marka Vbornho. Vborn tento nvrh zdvodnil tm, e projednvan zkony jsou tak dleit, e by mlo bt spolenou odpovdnost Snmovny je oba projednat.

Zda bude omezena doba enn, nechtli poslanci pedjmat. Pokud bude prbh nenosn, pistoupme k procedurlnm opatenm, ekl Jakob. Ohledn EET a dobrovolnosti poslanci koalice Spolu uvedli, e je to pouze snaha udret dan systm pi ivot.

Koalice vzjemn kryje organizovan zloin, ekl Okamura

f SPD Tomio Okamura se ped zatkem schze vyjdil ke stedenmu projevu premira Petra Fialy. Vlda kale na obany, poznamenal Okamura, kter pot vyjmenoval svoje desatero, jak by ml stt postupovat ohledn souasn krize. Okamura tak zopakoval, e hnut STAN mus odejt z vldy.

Exministryn Alena Schillerov d, aby Rakuan skonil ve funkci ministra vnitra. Pan Rakuan je uitel, a se pesune na post ministra kolstv, podotkla.

Mimodn schzce Snmovny ke kauze kolem praskho dopravnho podniku a roli vldnho STAN v n by se mohla sejt pt tden, doplnil Okamura. Slova premira o tom, e nevid dvod k rekonstrukci kabinetu, oznail za vsmch obanm.

Opozin hnut SPD a ANO maj podle Okamury podpisy potebn pro svoln schze.Okamura tak dodal, e pt koalinch stran vzjemn kryje organizovan zloin. Podpisy ke svoln mimodn schze odevzd opozice pedsedkyni Snmovny v pondl, uvedla Schillerov.

Ohledn EET poslanec Radim Fiala podotkl, e jejich hnut bylo vdycky proti jeho zaveden. Pokud budeme hlasovat o zruen, tak SPD bude hlasovat pro zruen. Dobrovolnou evidenci jsme schopni podpoit, ekl Fiala z SPD.

Hnut ANO ji nedvno avizovalo, e nejen na dn schzi chce schvlen novely nadle blokovat. Slibuje hlavn dlouh projevy. J sama mm co ct, mm pipraveno obrovsk mnostv argument a vm, e i cel ada mch koleg, podotkla exministryn financ Alena Schillerov. Evidenci hjila tm, e narovnala podnikatelsk prosted.

Podle zstupc souasn vldn koalice se prvn ten jejho nvrhu mus stihnout nejpozdji do konce ervna, aby se cel legislativn proces zruen EET zvldl projednat jet v dob jejho pozastaven. Tato pauza, pijat s ohledem na covidov obdob, m toti podle dosavadnch pravidel skonit v zvru letonho roku. Pokud vlda neprosad svou novelu, bude evidence znovu povinn.

Zdravotn pojiovny maj na tech dost penz

Po vce ne ptihodinov diskuzi poslanci ve tvrtek poslali do zvrenho tetho ten spornou vldn novelu o snen zdravotnch plateb za dchodce, dti, studenty nebo nezamstnan. Vlda tak chce v letonm rozpotu uetit 14 miliard.

Vldn pedloha pedpokld, e po lednovm zven se platby sttu do zdravotnictv maj od poloviny roku snit tak, aby stt za cel letoek odvedl do veejnho zdravotnho pojitn za kadho svho pojitnce v prmru stejn objem penz jako loni.

Nyn stt plat tm za pojitnce msn skoro dva tisce korun. Protoe se novela nestihne pijmout vas, koalin pozmovac nvrh posouv innost na srpen a msn stku stanov na 1487 korun. Pvodn pedloha pot s odvody 1567 korun msn od ervence. Od ptho roku chce stt zat hradit msn za pojitnce 1 900 korun.

Podle poslanc opozinho hnut ANO by mla bt vy. Ji Maek ve svm projevu navrhoval stku 1967 korun za pojitnce a msc. Lidovec Tom Philipp, kter nvrh pedkld, oznail 1 900 korun za kompromis, zakld podle nho solidn vkopovou ru. Rozumm tomu, e stka by mohla bt vy, ale mohla by bt i ni, podotkl. Stanjura poznamenal, e spodn hranice pedstaven zdravotnmi pojiovnami inila 1850 korun.

Valorizan mechanismus bude stejn jako u dchod. Sttn platby do zdravotnictv tedy podle koalin pravy porostou o inflaci a o polovinu rstu reln mzdy. Za dva roky m stka vyrst na 2 tisce, to co plat stt nyn.

Zmny bud spory a vyvolaly opozin obstrukce. Systm je vyzkouen, funguje a funguje dobe i v okamiku, kdy je vysok inflace jako v letonm roce, hjil Stanjura. Pinese to kenou stabilitu, slibuje ministr.