Zezelenn jdra a plynu? Podmnky jsou pro R nesplniteln, k investor

Takzvan Taxonomie udritelnch innost, je vlastn nvod pro finann instituce, banky, pojiovny a investory, kter k, jak investice lze povaovat za udriteln, a kam se tedy vyplat smovat finance. Zatmco jin odvtv u svj klasifikan systm maj, u energetiky mli eurokomisai problm shodnout se, zdali jadern a plynov zdroje energie povaovat za udriteln, nebo jestli je hodit do jednoho pytle s uhlm.

Taxonomie

Jdro

 • Pokud chtj stty stavt nov jadern zazen, mus mt do roku 2050 v provozu trval hlubinn loit pro vysoce radioaktivn odpad.
 • Zelen status zskaj jen ty nov jadern bloky, kter zskaj stavebn povolen do roku 2045.
 • Stvajc jadern elektrrny mus zskat povolen k dlouhodobmu provozu od Evropsk komise do roku 2040.
 • Veker nov investice do jadernch elektrren maj podlhat notifikaci, tj. schvlen Evropskou komis.

Zemn plyn

 • Nov elektrrny na zemn plyn maj produkovat emise ni 270 gram ekvivalentu CO2 na kilowatthodinu a zrove svou innost maj nahradit elektrrnu na fosiln paliva a zskaj stavebn povolen do roku 2030.
 • Do roku 2026 mus bt plyn z 30 procent nahrazen obnovitelnmi nebo nzkoemisnmi plyny. Do roku 2030 to m bt z 55 procent a v roce 2035 m bt zemn plyn nahrazen svmi zelenmi alternativami zcela.

Pekvapilo vs, co vyplv z nvrhu taxonomie?
Taxonomie nevznikla te, plat u od roku 2020. Nov na tom je, e dochz ke zmn, kter se tk zemnho plynu a jdra a kter byla s ohledem na transformaci evropsk energetiky vyadovna. Je poteba nicmn ct, e esk republika nejevila zjem o jednn o podmnkch pro plyn a jdro a nyn zbv velmi mlo asu a monost na zveejnnm nvrhu cokoli mnit. Ten vznikl jako tce vyjednan jaderno-plynov kompromis mezi Franci a Nmeckem a jakkoli vznamnj zsah do nvrhu by mohl vyvolat dal kolo spor.

K roli Nmecka a Francii se dostaneme, ale konkrtn k tm podmnkm: mnoho eskch odbornk napklad k, e kritria pro zaazen zemnho plynu mezi udriteln zdroje energetiky jsou nesplniteln. Pro to tak je?
Protoe jsme se na tom zkrtka vbec nepodleli. Nikdo z odvtv energetiky, nikdo z politik, ani naich zstupc v Bruselu nevyvolal dn jednn v tomto smru. Prost jsme si to nechali spadnout na hlavu. esk republika proto do novch podmnek pro zemn plyn a pro jdro vbec nepasuje.

A teba pro nmeckou plynovou infrastrukturu to splniteln je?
Pokud pipustme, e Nmci nejsou pln hloup a nevyjednali si podmnky, kter by pro n nebyly realizovateln, tak to pro n v njakm ase zvldnuteln bude. To sam plat pro Francii, kter je jadernou velmoc, a pestoe chce sniovat podl jdra na svm energetickm mixu, tak v, e se bez nj v dohledn dob neobejde. Take trv na tom, aby se v jadernch elektrrnch alespo doasn pokraovalo. A Nmci zase od jdra odstupuj, take to nechtj pln pipustit a zdrazuj nebezpenost jadernho odpadu. Proto se v taxonomii mluv o povinnosti mt hlubinn loit do roku 2050.

A to by esk republika vybudovat nezvldla? Vdy je to spousta asu.
To ano, ale musme si uvdomit, v jak jsme fzi. esk republika ani nem vybranou lokalitu pro hlubinn loit a souasn koalice ve sv koalin smlouv dokonce pislbila v tto vci obcm vc prv se brnit tomu, aby na jejich zem byl sklad jadernho odpadu. A samozejm dn obec to ve sv oblasti nechce. Dle nejsou udlan dn nron geologick przkumy. Me se stt, e vybereme lokalitu, ale na zklad detailnch hlubinnch geologickch przkum se uke, e to tam nen vhodn.

Kdy bychom tedy njak hlubinn loit mohli mt?
Pvodn harmonogram k, e povolovac proces by ml zat v roce 2050 a hotov by to mlo bt v roce 2065. To kaj odbornci, kte na projektu hlubinnho loit pracuj dlouhou dobu.

Posunout to kvli taxonomii na rok 2050 znamen zkrtit naplnovanou dobu o jednu tetinu. Monost, e se to nestihne nebo zkomplikuje, vn dal zsadn riziko do potencilnch eskch jadernch projekt. Mimochodem i ministryn ivotnho prosted v nov vld v minulch dnech oznaila monost dokonit hlubinn loit jadernho odpadu do roku 2050 doslova za fikci.

V energetice nejde vci mnit prsknutm bie.

Michal nobrAnalytik, investor, minoritn akcion EZu

Myslte si, e kvli podmnkm bude pt jadern blok v Dukovanech poslednm jadernm blokem postavenm v esku?
J si dokonce myslm, e pt blok vbec bt nemus.

Jak to?
Cel proces ppravy a stavby jednoho bloku jadern elektrrny Dukovany, tak jak ho pipravila minul vlda, byl nastaven patn, komplikovan a zpsobem, kter jen ztuje nebo dokonce zcela zavr monost notifikace ze strany Bruselu. Mimoto chceme vyhlsit tendr, ve kterm pi poadovanch podmnkch na blok o vkonu do 1 200 MW vlastn nem kdo soutit. Dva ze t zjemc o stavbu, kte zbyli po vylouen Rus a an, takov reaktor nemaj a nikde nestoj. Dalm zdrhelem je pak i nov taxonomie. Jak jsem vm to te vysvtloval: podmnkou pro to, aby jadern blok v Dukovanech byl povaovn za udriteln, je mt naplnovan hlubinn loit do roku 2050.

Jene nutno ct, e taxonomie vlastn nikomu nic nepikazuje, nen to zkon, je to vlastn jen nvod pro finann instituce.
Ano, jene prv kvli tomu to zkomplikuje podmnky investic. Nezskte dnou podporu, banky vm mohou ct, e vm na to nepj nebo velmi draho a cel projet se stane finann jet komplikovanj, ne jsme si kdy pedstavovali. A taky je teba ct, e v okamiku, kdy n jadern projekt nebude v rmci tto taxonomie prchoz, skonme ve stdiu, kdy to bude ist investice eskho sttu skrze sttn rozpoet. Je pravdpodobn, e to prv takhle dopadne. A pak jsem skeptick k nzoru, e by se to kdy povedlo dothnout do zdrnho konce.

Delegovan akt

Taxonomie je delegovanm aktem, co znamen, e prvn i posledn slovo bude mt Evropsk komise a jednotliv unijn stty nemaj moc prostoru k manvrovn. Aby se od delegovanho aktu upustilo, muselo by se na tom shodnout minimln dvacet zem EU reprezentujc 65 procent obyvatel EU nebo vtina v Evropskm parlamentu.

Take pt jadern blok teba bude stt, ale zaplat ho ei sami?
Ano, me stt. Ale od okamiku, kdy tento projekt vzeel na svtlo svta, pibvaj kad rok dal a dal rizika. esk stt i EZ tato rizika zcela pehlej. Nemme nasazeny jedny rov brle, ale nyn se mi zd, e hned u troje. Pesto trvme na tom, e pt jadern blok bude. Jene taxonomie je pesn zamen na to, aby jadern elektrrny nemohl stavt jen tak nkdo. k se, e taxonomie je velk vtzstv esk a francouzsk jadern energetiky. Ale Francie nahrla pedevm sama sob.

Jak dal problmy se vou na kritria pro zelen jdro?
Taxonomie ohrouje i prodluovn ivotnosti stvajcch jadernch elektrren na 60 let vetn souasnch Dukovan. Pitom prodluovn ivotnosti, nikoliv nov jadern blok, m bt prioritou eskho sttu v energetice.

m to taxonomie ohrouje?
Limitem roku 2040, do nho mus stvajc jadern elektrrny zskat notifikace od Evropsk komise, tedy vlastn schvlen investic, pokud chtj prodluovat svou ivotnost. Taxonomie jadern energetiky zkrtka nen dn vtzstv. A jet hor to m esk plyn.

Pro?
Protoe termny doasnosti udritelnosti plynu jsou jet podstatn psnj, a to v podlu nutnho spalovn bioplyn a vodku, tko splnitelnch limit emis CO2 a dalch ltek pi vrob elektiny. Podl 30 procent vodku v roce 2026 je pro eskou republiku naprosto nerealistick, o tch dalch termnech ani nemluv.

Kritici taxonomie tak kaj, e je toto kritrium ze strany Evropsk komise nedomylen v tom smyslu, e by se plynov elektrrny musely kad tyi nebo pt let pedlvat, aby mohly spalovat vy podl.
Pozor, ono se to tk podpory a financovn novch investic. Taxonomie vlastn uruje podmnky pro nov investice, ne pro zazen, kter u stoj. Ta nakonec ani nejsou technologicky schopna takov mnostv vodku pojmout.

Od kritik se rovn ozv, e na takov razantn pechod na vodk jet ani nejsou technologie.
Podvejme se na rozdl mezi eskou republikou a Nmeckem. Prvn prototypy elektrolyzr, kter vyrbj vodk elektrolzou vody za pouit elektiny z vtrnch a solrnch elektrren, stly v Nmecku u ped deseti lety. U tehdy se na tyto vzorov projekty jezdili koukat nmeck dti ze kol, studenti univerzit, politici z municipalit, vldy a tak dle. M to dlouhou dobu podporu a dneska se d ct, e i vvoj a tradici. Je to zase nco, co se v esku zcela podcenilo, vysmvali jsme se tomu. Msto toho, abychom si vmali, kam kr evropsk energetika, eili jsme Lex Dukovany. Te se nememe divit. Velk rozdl mezi nmi a Nmeckem je rovn v tom, e Nmci do toho mohou a chtj investovat obrovsk penze a u to vlastn dlouho dlaj. My ne.

Take si nemyslte, e by z podmnek taxonomie co se te plynu mohli njak slevit?
Doufm, e z toho trochu ustoup. A to ne kvli energetice jako takov, ale kvli teplrenstv. esk teplrenstv je specifickou zleitost a je to oblast, kter Nmecko ani Francii zas tak moc nezajm. Take myslm, e je tu dost dvod dt tomu vjimku, umonit lep podmnky a pomalej pechod. Nicmn, jak u jsem ekl, na vyjednvn zbv stran mlo asu.

Michal nobr

 • Od roku 1998 psob jako poradce finann skupiny J&T pro energetiku.
 • Vce ne patnct let je minoritnm akcionem EZu.
 • Podnik v cestovnm ruchu, stavebnictv, sprv nemovitost, ale i zemdlstv.
 • Je vnivm sbratel LEGO a organiztor LEGO vstav.
 • Na eskm vysokm uen technickm absolvoval obor ekonomika zen stavebnictv.

Bavili jsme se o tom, e taxonomie vlastn nic nezakazuje, e je to nstroj finannch instituc a investor. Vy jste investor. Kdy hledte, do eho investovat, zohledujete udritelnost, dvte se teba na uhlkovou stopu projekt?
Popravd nedvm. J jsem star generace tradin investor. Koukm se pedevm na finann fundament spolenost do kterch investuji. Nicmn vnmm tento trend, rozumm mu, ale abych se k tomu piklonil, muselo by to mt trochu racionlnj rozmr. Nen problm, e smujeme k njak zelenj energetice. Jsem pro. Nicmn pro m je velk problm zadat jedno tempo pauln pro vechny zem v Evropsk unii.

Pro?
Kad zem EU m jin energetick zzem dan histori vvoje poslednch a padesti let, jsou tu rozdly v bohatstv jednotlivch evropskch ekonomik. V energetice nejde vci mnit prsknutm bie. Bohuel to vypad, e Nmecko dky svmu bohatstv a trochu i dky ideologii, se vydalo cestou, e chce prskat biem. Jene ostatn zem na to nebudou mt ekonomicky a mohou se ocitnout v pomrn velkch problmech. Obvm se, e tempo a tlak Nmecka a pirozen export nmeck energetick politiky smrem na vchod skrze cenotvorbu elektiny, vykopv mezi zpadn a vchodn Evropou pkopy.

Zrove ale naznaujete, e si za to esko me i trochu samo.
Ano, bohuel chyba je i na druh stran. Zejmna za minul vldy a pod patronac prezidenta republiky to pln nevypadalo, e jsme pochopili proces transformace evropsk energetiky. Premir bez mrknut oka na pd EU schvlil Green Deal ale na domc pd hned tvrd kritizoval dl kroky a nstroje tto politiky. Nkdy mm pocit, e zejmna zem stedn a vchodn Evropy doposud vbec nepochopily podstatu plnovan zmny v energetice.